Har du Opel? Bli medlem og oppnå viktige medlemsfordeler.

Klubben har instruksjonsbøker, dele-kataloger og reparasjonshåndbøker til de fleste Opel-modeller fra 1931 og oppover, som lånes ut eller selges (kopi) til medlemmene. Vi tar også vare på salgsbrosjyrer og annen aktuell litteratur om Opel.

Medlemsmøter

Det avholdes regelmessig medlemsmøter med spesielle temaer, lysbilder osv.

Deler

En viktig oppgave for klubben er å hjelpe medlemmene med deler, dels ved formidling, dels gjennom bekjentskaper.

Teknisk informasjon

Blant våre medlemmer finnes eksperter som kan hjelpe andre medlemmer med råd og veiledning i tekniske spørsmål.

Medlemsblad

Vårt medlemsblad ”Opel- registeret Informerer” utkommer 6 ganger årlig med nyttig og interessant stoff om hobbyen, og er det viktigste bindeledd mellom medlemmer over hele landet.

Lokalavdelinger

For å aktivisere flere Opel-entusiaster rundt om i landet, har klubbens styre startet arbeid for å hjelpe medlemmer i distriktene med å organisere lokalavdelinger.

Treff

Vi arrangerer hvert år Opel-treff i juni måned. Utenom dette arrangeres mindre lokale sammenkomster rundt om i landet.

Forsikring

LMK-forsikringen som medlemmer med mer enn ett års medlemskap kan tegne gjennom klubben på sitt/sine kjøretøy.

En av to MC

Det er fin og allsidig aktivitet i Opel-registeret. Om du også har levd i villfarelsen av at Opel er synonymt med biler, så er stjørdalingen Svenn Oskar Vanderås sin 1929-modell Opel Motoclub 500 SS med sidevogn, er en av to kjente eksemplarer i verden.

http://www.opdalingen.no/nyheter/2006/05/20/En-av-to-i-verden-12470367.ece

Nå kan du kan lese om hva som rører seg i Opelmiljøet.........

DERSOM DU ER BETALENDE MEDLEM DA

Opel-registeret ble stiftet 4/5-1983 og har bl.a. som formål å stimulere til restaurering og bevaring av Opel-modeller av teknisk/ historisk interesse, uten dermed å binde seg til spesielle årganger. Videre vil vi samle tekniske data og opplysninger om disse kjøretøyene, arbeide for økt kunnskap og interesse for Opel.

Vi har ca. 1500 medlemmer fra hele landet, med biler fra begynnelsen av 1900 tallet og frem til våre dager. Medlemstallet øker stadig, og jo flere vi er, desto mer kan vi utrette. Klubben er godkjent av Opel Norge som støtter vårt arbeid.

§ Formålsparagraf

Stimulere til oppspore, restaurere og bevare Opel-modeller av teknisk/ historisk interesse, uten dermed å binde seg til spesielle årganger. Å sikre historiske og tekniske data om Opel, samt registrere hvor slike kan være tilgjengelig. Å arbeide for økt interesse for og kunnskap om Opel og gjenstander som knytter seg til Opel.

 

Medlemsfordeler

Litteratur

Klubben har instruksjonsbøker, dele-kataloger og reparasjonshåndbøker til de fleste Opel-modeller fra 1931 og oppover, som lånes ut eller selges (kopi) til medlemmene. Vi tar også vare på salgsbrosjyrer og annen aktuell litteratur om Opel.

Medlemsmøter

Det avholdes regelmessig medlemsmøter med spesielle temaer, lysbilder osv.

Deler

En viktig oppgave for klubben er å hjelpe medlemmene med deler, dels ved formidling, dels gjennom bekjentskaper.

Teknisk informasjon

Blant våre medlemmer finnes eksperter som kan hjelpe andre medlemmer med råd og veiledning i tekniske spørsmål.

Medlemsblad

Vårt medlemsblad ”Opel- registeret Informerer” utkommer 6 ganger årlig med nyttig og interessant stoff om hobbyen, og er det viktigste bindeledd mellom medlemmer over hele landet.

Lokalavdelinger

For å aktivisere flere Opel-entusiaster rundt om i landet, har klubbens styre startet arbeid for å hjelpe medlemmer i distriktene med å organisere lokalavdelinger.

Treff

Vi arrangerer hvert år Opel-treff i juni måned. Utenom dette arrangeres mindre lokale sammenkomster rundt om i landet.

Forsikring

LMK-forsikringen som medlemmer med mer enn ett års medlemskap kan tegne gjennom klubben på sitt/sine kjøretøy.

Innhold på opelregisteret.no

Her finner du informasjon om alle klubbens registrerte medlemmer, samt teknisk informasjon om de fleste Opelmodeller.

Hensikten med sidene er å skape et miljø der medlemmer kan utveksle erfaringer seg i mellom. Som medlem får du tilgang til:

 • Informasjon fra styret
 • Treff- påmelding og informasjon
 • Artikler fra medlemsavisen 
 • Opel-forum hvor du kan diskutere online.
 • Kjøp og salg 
 • Oversikt over butikker som gir medlemsfordeler
 • Lenker til andre relevante sider
 • Tips og råd til din bil
 • Og mye mer…..

Sist endret på årsmøtet 27.februar 2010

§1. Navn.

Klubbens navn er Opel-registeret.

§2. Formål.

Å stimulere medlemmene til oppsporing og bevaring av

Opel-modeller av teknisk/historisk interesse, uten derved å binde seg til spesielle årganger.

Å sikre historiske og tekniske data, litteratur og andre opplysninger om Opel, samt registrere hvor slike kan være tilgjengelige for medlemmene.

Å arbeide for interesse og kunnskap om Opel og gjenstander med tilknytning til Opel.

Klubben skal gjennom sitt medlemskap i Landsforeningen av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) delta i samarbeid med de øvrige motorhistoriske klubber i inn- og utland.

Opel Norge, alle landets Opel-forhandlere og museer med motorhistorie som interessefelt er andre naturlige samarbeidspartnere.

§3. Medlemskap.

Som medlem kan opptas alle privatpersoner, bedrifter og organisasjoner med interesse i samsvar med § 2. Medlemskapet følger kalenderåret og er bindende inntil det sies opp. Ved siden av ordinært Medlemskap er det anledning til å tegne husstandsmedlemskap til redusert pris der det er flere medlemmer med samme adresse. Husstandsmedlemmer mottar ikke ordinær post fra klubben, men har for øvrig samme status og rettigheter som hovedmedlemmet.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§4. Styrende organer.

Klubbens øverste styrende organ er årsmøtet. I perioden mellom årsmøtene forestås klubbens drift av et styre bestående av: leder, nestleder, sekretær, og to (2) styremedlem. Tre vararepresentanter velges på årsmøtet. To vararepresentanter møter på styremøtene og har stemmerett ved ordinære representanters fravær.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede og alle er innkalt til møtet. Styret bør møtes minst seks (6) ganger pr. år, og det føres protokoll fra møtene.

Styrerepresentantene velges for et år om gangen, men for å sikre kontinuitet i styret skal det på hvert årsmøte velges to representanter for to år. Leder velges alltid for ett år om gangen. Kandidater som velges til styreverv bør være til stede på årsmøtet.

Redaktøren, WEB-ansvarlig, og LMK forsikringsrepresentant har møterett på styremøter.

§5. Regnskap.

Klubbens regnskap tilrettelegges av økonomiansvarlig, som til enhver tid skal holde styret innformert om klubbens økonomi.

Økonomiansvarlig i styret tilrettelegger ved å betale regninger, samle bilag og gjør klart til føring av regnskapet.

Styret avgjør i hver funksjonsperiode, om OR har kunnskap selv eller om man må søke ekstern hjelp til å føre regnskapet.

Styret skal ha tilsendt en økonomisk oversikt hver måned fra hovedklubben og lokalavdelingene.

Det skal være minst 2 personer som har tilgang til kontoene til Opelregisteret sentralt.
(økonomiansvarlig og regnskapsfører).

Om nødvendig kan styret be om innsynsrett til kontoene til enhver tid.

Det skal være 2 personer fra styret i lokalavdelingene som skal ha tilgang til lokalavdelingens konto.

Avdelingene skal avslutte sine regnskap og sende det til regnskapsfører for revidering i rimelig tid, fastsatt av regnskapsfører, innen årsmøte.

Regnskapsåret er fra 01.01 til 31.12 og skal være avsluttet og revidert innen årsmøtet.

Regnskapet skal kunngjøres for alle medlemmene gjennom medlemsbladet.

§6. Vedtekter.

Klubbens vedtekter er fastsatt av årsmøtet og kan endres av
årsmøtet.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

§7. Årsmøte.

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 10. mars. Skriftlig innkalling skal skje til alle medlemmer med 30 dagers varsel.
Årsmøtet har følgende dagsorden.

 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to til å underskrive møtereferat.
 2. Styrets årsberetning.
 3. Regnskap.
 4. Forslag fra styret.
 5. Innkomne forslag.
 6. Kontingentfastsettelse.
 7. Valg av styre, redaktør, revisor, valgkomite(2-3pers.) og eventuelt andre verv.

Etter dagsorden er avviklet er det adgang til debatt om aktuelle temaer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må skriftlig være styret i hende senest tre uker før fastsatt årsmøte.

(Saker som kommer inn etter dette, kan bli behandlet på årsmøtet dersom styret har hatt tid til å behandle forslaget.)

Saker til årsmøtet som ønskes publisert i medlemsbladet, sendes som kopi til redaksjonen av forslagsstiller.

Styret vil så langt det er praktisk mulig, sette innkomne forslag og forslag fra styret i medlemsbladet før årsmøtet.

Hvis meget viktige saker for klubben kommer inn vil de bli sendt ut til medlemmene i eget brev.

Alle medlemmer som er à jour med kontingenten har stemmerett på årsmøtet. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Dersom minst en av de fremmøtte forlanger det, skal avstemning skje skriftlig.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst ett av styrets medlemmer eller minst 20 % av klubbens medlemmer krever det. Alle medlemmer skal ha skriftlig innkalling med minst 30 dagers varsel til ekstraordinært årsmøte.
Det ekstraordinære årsmøtet skal kun behandle den/de saker som foranlediger møtet.

§8. Eksklusjon.

Klubbens styre har adgang til å utelukke medlemmer som opptrer i strid med klubbens intensjoner. Eksklusjonsvedtak kan overprøves av årsmøtet.

§9. Lokalavdelinger.

Lokalavdelinger kan opprettes der det er tilstrekkelig grunnlag i medlemsmassen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for drift av lokalavdeling.

§10. Klubbens oppløsning.

Oppløsning av klubben kan kun skje ved årsmøtevedtak med 2/3 flertall. Det overføres til det oppløsende årsmøtet å avgjøre hva som skal skje med klubbens eiendeler. Det forutsettes at den/de som overtar disse eiendelene må kunne bevare disse for ettertiden og forvalte dem på en forsvarlig måte.