Nyheter fra LMK

LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, interesseorganisasjon for deg med veterankjøretøy!
 1. Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om LMK-Forsikring opphører 31.12.2017. LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet eier-klubbene er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels kritikk mot LMK for mangelfull informasjon rundt hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til egne forsikringer.

  Det var som kjent lenge en tvist knyttet til forhold rundt oppsigelsen mellom WaterCircles Norge AS og LMK. Saksforholdet ble avsluttet med et forlik 7. juli 2017. Inntil denne dato hvor tvisten ble avsluttet, har det nærmest vært umulig for LMK å kunne gå i noen reelle forhandlinger med nye potensielle samarbeidspartnere.

  Vår samarbeidspartner er fremdeles WaterCircles Norge AS, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt gjennom dem. Vi henstiller derfor til et godt og lojalt samarbeid ut avtaleperioden.

  LMK er for tiden i dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere for en videreføring av LMK-forsikringen. Vi søker gode løsninger og betingelser for våre medlemmer slik at LMK-forsikringen fortsatt vil være et av markedets beste produkter for veterankjøretøy. Av hensyn til prosessen vi befinner oss i, er det derfor ikke mulig å komme med ytterligere informasjon.

  LMK-Forsikringen vil bli videreført, og LMK vil komme med mer informasjon når alle avklaringer foreligger. Den enkelte forsikringstaker må selv flytte videre sine forsikringer til ny Samarbeidspartner dersom man fortsatt skal følge LMK og ha en LMK-Forsikring. Dokumentasjonen rundt de enkelte kjøretøy befinner seg hos LMK, og ingen nye besiktigelser vil bli nødvendig.

  Skulle det være ytterligere spørsmål rundt din LMK-forsikring kan Generalsekretær Stein Christian Husby kontaktes på post@lmk.no eller telefon 465 08 165.

 2. NVK arrangerer sitt årlige høstmarked på Ekeberg kommende lørdag. LMK vil i tradisjonen tro delta her med en egen stand i likhet med flere av våre tilsluttede klubber. LMK-Stafetten 2017 satte fokus på en rekke av de utfordringer vår bevegelse står overfor i tiden fremover. Det blir derfor viktig at våre beslutningstakere er kjent med vår bevegelse og det mangfoldet vi representerer. Ekeberg-markedet kan i så måte sies å være en slags "miniatyr" av den motorhistoriske bevegelsen i Norge. 

  Ekeberg-markedet har vært arrangert sammenhengende siden 1987, og med nærmere 20.000 besøkende illustrerer derfor godt det engasjementet og interessen rundt motorhistoriske kjøretøy som forefinnes i Norge.

  Ekeberg-markedet avholdes etter at valgurnene er stengt, men arbeidet vårt opp mot politikere og beslutningstakere stopper ikke her. Den viktigste påvirkningen skjer langsiktig i i tiden mellom valgene. Med dette som utgangspunkt har LMK invitert til en politisk debatt/presentasjon hvor sentrale politikere på Stortinget og lokalt i Oslo innen fagfeltene transport, samferdsel, kultur og miljø er invitert. Dette vil finne sted etter hovedinngangen ved brannbilen og Norsk Veteranvogn Klubbs administrasjonstelt lørdag 16.09.2017 kl. 12.00.

  Det blir derfor viktig at LMK-klubbene også deltar på dette og slutter opp om arrangementet i håp om at vi kan få til en liten debatt rundt sentrale problemstillinger. Dersom din klubb har viktige saker, som ønskes fremmet av LMK, er det bare å sende disse inn til post@lmk.no.

 3. Etter en lang og landsomfattende turnè med oppstart og prolog fra Hammerfest,avsluttet LMK-Stafetten sin reise i Arendal på Stoa næringspark onsdag 16.08.2017. Stafetten har hatt en god deltakelse og oppslutning blant en rekke LMK-klubber, og langs ferden har reisen blitt lagt merke til.

  Stafetten hadde oppstart med prolog fra Hammerfest, og herfra gikk den sammengengende til Trondheim med avslutning 14.08. En egen stafett-gruppe  bestående av Merethe Larsen, Leif Skare og Bjørn Austad Hvaleby, har i samarbeid med de deltakende LMK-klubbene stått for selve gjennomføringen og planleggingen.

  Nærmest parallelt med at Stafetten beveget seg mot Trondheim, startet et nytt stafett-lag opp i Bergen, og disse kjørte sammenhengende til Arendal. Arendal var utpekt som et kardinalt mål da Arendals-uken arrangeres i dette tidsrommet, og muligheten for både deltakelse og lydhøre politikere var til stede. Vel fremme i Arendal ble det holdt appel av Høyres stortingsrepresentant og leder i Kulturkomitèen Svein Harberg og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen. En flott avslutning på et flott arrangement!

  Det har vært mange politikere som har fulgt og deltatt på arrangementene underveis, og Stafetten har også gjort seg synlig på norske medier under den uken dette varte. Det har blitt satt fokus på problemstillinger, som angår oss alle med interesser for motorhistoriske kjøretøy. Det er tydelig at det er i ferd med å etableres et allment syn omkring at hjul også kan være kultur. For at rullende kulturmateriell kan vises frem og formidle videre historie og glede, blir det viktig at disse også kan brukes. Her er det en rekke utfordringer knyttet til mulighetene for fremtidig bruk både med tanke på at kjøretøy med forbrenningsmotor gradvis ønskes faset ut samt tilgangen til et drivstoff uten etanoltilsetning, som skaper vanskeligheter for eldre kjøretøy. Det har også vært et tema at det ikke bør være avgifter knyttet til bruk og eierskap av kulturmateriell, og det etterspørres en nasjonal verneplan for eldre kjøretøy av motorhistorisk interesse i likhet med den situasjonen vi har fått innen fartøyvernet.

  Utfordringene er mange i tiden fremover, og det blir derfor viktig at det gode arbeidet som er nedlagt gjennom LMK-Stafetten videreføres av LMK-klubbene i de delene av landet hvor det ikke forelå et grunnlag for en stafett. Landsmøtet i LMK 2017 oppfordret alle LMK-klubbene til å invitere politikere og andre myndighetspersoner til sine etablerte arrangementer, slik at man kan spre kunnskap og viten om den motorhistoriske og kulturbevarende bevegelsen vi representerer.

  LMK vil derfor takke alle som har deltatt og gjort LMK-Stafetten mulig. Nå begynner jobben med å fortsette der hvor stafetten slapp!

 4. Siden januar 2017 har det vært kjent at LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Det har likevel vært et uavklart forhold hvor lenge avtalen fortsatt skulle løpe tidsmessig. LMK har derfor kunnet informere forsikringstakerne i svært begrenset grad.

  LMK har under hele prosessen presisert at alle som i dag har LMK-forsikring, fremdeles har forsikringer på sine kjøretøy. Oppsigelsen av samarbeidet endrer ikke ved dette, og det er den enkelte forsikringstaker som tegner og avslutter eget kundeforhold.

  Siden oppsigelsen har nytegninger og fornyelser av forsikringer fortsatt med WaterCircles Norge, og vi oppfordrer eierklubbene i LMK til løpende å fortsette arbeidet med nytegninger av forsikringer.

  07.07.2017 kom WaterCircles Norge og LMK til enighet om en sluttdato for samarbeidet, og dette innebærer at Samarbeidsavtalen løper ut 2017. At Samarbeidsavtalen opphører innebærer imidlertid ikke at de enkelte LMK-medlemmenes forsikringer i WaterCircles Norge opphører. Medlemmene vil fortsatt være forsikret i WaterCircles Norge på samme måte som tidligere også etter 2017.

  LMK vil følgelig søke en ny samarbeidspartner for en videreføring av LMK-forsikringen, men dette forholdet er fremdeles ikke avklart. Mer informasjon rundt dette vil komme når avklaringer her har funnet sted.

  For Styret i LMK

  Stein Christian Husby

  Generalsekretær

 5. Landsmøtet 2017 ble tradisjonen tro avholdt på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen 22. april 2017. Landsmøtet forløp bra, men dessverre trakk møtet ut i tid til fortrengsel for en del av de inviterte foredragsholderne tiltenkt etter Landsmøtets slutt. Det var likevel et godt møte hvor en rekke viktige avklaringer fant sted knyttet til videre veivalg for LMK.

  Det fant sted også utskiftinger av Styret, men dette var i tråd med Valgkomitèens innstilling. Bjørn G. Johannesen har tatt over som ny styreleder i LMK etter avtroppende styreleder Bjørn A. Hvaleby. Leif M. Skare og Merethe Larsen gikk også ut av styret. Det nye styret i LMK består av følgende:

  Bjørn G. Johannesen, styreleder

  Geir Iversen, Nestleder

  Per Ramsøskar, styremedlem

  Torbjørn Evanger, styremedlem

  Henry Arnfinn Vangseng, styremedlem

  Øyvind Wiksaas, styremedlem

   

  LMK vil derfor takke de avgåtte styremedlemmer for innsatsen og samtidig ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet for LMK.