Nyheter fra LMK

LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, interesseorganisasjon for deg med veterankjøretøy!
 1. Styret i LMK vedtok 26.01.2017 å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Da det har vært sprikende informasjon og spekulasjoner rundt forsikringsordningen i senere tid, ser LMK derfor nødvendigheten av at våre eierklubber gjøres kjent med dette. Omstendighetene rundt oppsigelsen kan vi foreløpig ikke kommentere ytterligere.

  Oppsigelsen gjelder Samarbeidsavtalen mellom LMK og WaterCircles Norge AS, og i oppsigelsestiden vil alle avtalens forhold fortsatt være på plass. Dagens forsikringsavtaler for den enkelte løper selvsagt videre, og skulle det oppstå skader eller liknende er det ingen endring på vilkår og dekning for dette.

  Nytegning av LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette som normalt gjennom LMK og WaterCircles.

  LMK henstiller derfor alle med LMK-forsikring til å avvente situasjonen inntil videre. Vi vil komme med ytterligere informasjon så snart vi kan.

  Med vennlig hilsen

  Stein Christian Husby

  Generalsekretær LMK

 2. Vanskelighetene ved LMK-kontoret etter virusangrep på tampen av 2016 er nå i stor grad tilbakelagt. Vi vil igjen kunne motta epost på vanlig måte til vår hovedadresse www.lmk.no.

  Dette har blant annet medført forsinkelser knyttet til forsikringssøknader, og dette er også i rute igjen.

  LMK vil derfor takke for året som har gått og ser frem mot nye oppgaver og utfordringer i 2017. Det vil bli arrangert regionmøter i løpet av vinteren og våren, og vi vil komme tilbake til tidspunkter for dette.

 3. Samtlige eier-klubber i LMK, noen forsikringskontakter og besiktigelsespersoner fikk 13.12.2016 oversendt en epost med et vedlagt følgebrev fra Claus Lund i Forsikringsutvalget i LMK. Følgebrevet var også underskrevet av Bjørn Gudem og Christian Bertheau, begge også med verv i Forsikringsutvalget/Forsikringsgruppen.

  Det vil fra LMK v/Styret understrekes at denne eposten ikke kommer fra LMK. LMK v/Styret fraskriver seg derfor følgelig også ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser av brevet. Avsenderne har gjennom sine frivillige verv i LMK ikke mandat eller annet samtykke, som berettiger eller legitimerer dette utspillet. Det er beklagelig dersom avsenderne, deres verv i eller tilknytning til LMK, bidrar til en identifikasjon mot LMK. Dette er helt og holdent et privat initiativ fra avsenderne.

  LMK har parallelt med dette vært rammet av et datavirus, som har gjort LMK ute av stand til å motta henvendelser og vurdere omfanget av utsendelsen.Dette har forsinket en intern behandling av forholdet i LMK.

  Dette til informasjon.

   

 4. LMK har også i år fått tilsagn om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Avkortningen i år var på 23,6578% i forhold til søkt beløp. Utbetalingen til LMK vil skje i midten av denne måneden. LMK vil derfor utbetale til samtlige klubber, som har søkt, før jul. Dette sikrer at beløpet kommer på riktig regnskapsår.

  Vi vil samtidig minne om at det fremdeles er mange klubber som ikke benytter seg av denne muligheten. Kun 69 av 144 tilsluttede klubber søkte. Er din klubb en av disse, kan dere kontakte LMK på post@lmk.no for å få detaljer rundt hvordan dette fungerer med hensyn til søknad og tildeling. Dette er en av flere fordeler LMK-klubbene har gjennom tilknytningen til LMK. LMK dekker alle kostnadene knyttet til innsending og revisjon.

   

 5. Til informasjon vil Landsmøtet i LMK finne sted lørdag 22. april 2017 i med oppstart 10.00. Også i år blir det avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. De har adresse Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

  Nærmere informasjon og  formell innkalling vil komme på et senere tidspunkt.

  Samtidig vil vi minne om at forslag om vedtektsendringer må være forbundsstyret i hende innen utgangen av desember året før landsmøtet. Dette følger direkte av LMKs vedtekter, og samme frist er også knyttet til medlemsklubbenes mulighet til å fremme forslag til nye kandidater til Styret i LMK.

  Vi håper at flest mulig klubber har anledning til å delta på dette.